Etik Kurallarımız

METAG’ın etik kuralları dört kısım halinde aşağıda özetlenmiştir:

Hissedarlar ve Yönetimin Sorumlulukları

* Faaliyetlerini profesyonel, ahlaki ve sorumlu bir şekilde yerine getirmek,

* Etik Kuralları’na uymak ve uyulmasını talep etmek ve bunun için Kurallar’ın bilinilirliğini ve uygulanmasını sağlamak için uygun mekanizmaları kurmak,

* Ortaklarını ve yardımcılarını yetenek ve kapasite prensiplerine göre seçmek,

* Genel kabul görmüş muhasebe standart ve prensiplerine uymak ve uyulmasını sağlamak,

* METAG’ın niteliklerine uygun iç ve dış risk yönetimi ve kontrol sistemlerini kurmak,

* Görev yaparken ve kurumu temsil ederken şahsi menfaatlerin firma menfaatlerinden geride tutmak,

* İlgili kurum biriminin önceden yetki vermesi dışında kurum varlıklarını kendi yararına kullanmamak,

* Görevlerinden ötürü ulaşabildiği bilgi, veri ve dokümanların gizliliğini korumak.

Tedarikçi ve Müşteriler ile İlişkiler

* Ürün ve hizmetlerin tedarikçileri ile ahlaki ve yasal ilişkiler kurmak,

* Faaliyetleri insan haysiyetine saygılı olan, yasalara aykırı olmayan ve METAG’ın itibarını tehlikeye atmayacak olan tedarikçiler aramak ve seçmek,

* Tedarikçileri; ürün ve hizmetlerinin uygunluğunun yanısıra fiyatlarını, dağıtım koşullarını ve kalitelerini baz alarak seçmek,

* Müşterilerin ve tüketicilerin kendisinden beklediği memnuniyeti sağlayabilmek için ürün ve hizmetlerin mükemmelliğini istemek,

* Ürün ve hizmetlerine garanti vermek ve geçerli mevzuata uygunluktan öte bir memnuniyet sağlama düşüncesiyle müşteri ve kullanıcı şikayetleriyle hızlı ve etkin bir şekilde ilgilenilmesini sağlamak.

Çalışanları ile İlişkiler

* Farklı kültürlerin hassasiyetlerini de dikkate alarak çalışanlara haysiyetli, saygılı ve adaletli davranmak,

* Çalışanları liyakat ve kapasite durumları dışında ırk, din, yaş, milliyet, cinsiyet ve bunlar gibi diğer kişisel ve sosyal koşullarla ayrıma tabi tutmamak,

* İş ortamında hiçbir türlü şiddet, taciz veya suiistimale izin vermemek,

* Oda, sendika ve toplu iş sözleşmelerinden doğan hakları tanımak,

* İşe alım ve işten çıkarmalarda METAG ve çalışan hakları arasında denge kurabilecek kriter ve kuralları oluşturmak ve çalışanlara aktarmak,

* Mesleki risklerin önlenmesini en üst düzeye çıkaracak gerekli önlemleri alarak iş sağlığı ve güvenliğini garanti etmek,

* Çalışanların profesyonel gelişim, eğitim ve terfilerini teşvik etmek.

Sivil Toplum ile İlişkiler
* İnsan haklarına ve demokratik kurumlara saygı göstermek ve bu kurumları her fırsatta teşvik etmek,

* Her koşulda şeffaflığı garanti ederek, geçerli mevzuata uygun olarak politik taraflara veya kamu kuruluşlarına katkıda bulunmak,

* Mağdur kişilere duyulan sosyal farkındalık seviyesini geliştirmeye adanmış her kamu kuruluşu, sivil kurum ve organizasyon ile işbirliğinde bulunmak,

* Parasal ya da başka herhangi bir hediye veya komisyonu kabul ve teklif etmeyerek kamu otorite ve kuruluşlarıyla yasal ve saygın ilişkiler sürdürmek,

* METAG ile ilgili kişilerin farklı düşünce ve hassasiyetlerine duyulan saygının bir göstergesi olarak, faaliyetlerini sürdüren topluluklar ile politik olarak çatışmadan politik tarafsızlık prensibini sürdürmek.